Normatīvie akti

Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumii http://likumi.lv/ta/id/279205-makskeresanas-vezosanas-un-zemudens-medibu-noteikumi

Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos https://likumi.lv/ta/id/280190

Dabas lieguma "Babītes ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi http://www.likumi.lv/doc.php?id=231168

Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.32/2023 "Mārupes novada sabiedriskās kārtības noteikumi"  https://likumi.lv/ta/id/347713