Dabas lieguma „Babītes ezers” izmantošanas noteikumi

Dabas lieguma "Babītes ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi http://www.likumi.lv/doc.php?id=231168